Organi

Organa agencije sta svet agencije in direktor oz. direktorica agencije. Agencija ima tudi strokovno programske komisije.

Svet agencije

Svet agencije ima osem članov, ki jih imenuje in razrešuje vlada. Člani sveta so imenovani za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Predsednika sveta izvoli svet izmed svojih članov.

Vlade Republike Slovenije je na 75. redni seji, 13. 5. 2021, v svet Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije imenovala šest predstavnikov ustanovitelja za mandatno dobo petih let, in sicer od ustanovitvene seje in z možnostjo ponovnega imenovanja. Kot predstavnik Radiotelevizije Slovenije je imenovan Janez Pirc, kot predstavnik filmskega studia Viba film je imenovan Peter Kep, kot predstavnik področja pravnih oziroma finančnih znanosti je imenovan Borut Bajželj, kot predstavnika strokovnih združenj avtorjev s področja filmskih in avdiovizualnih dejavnosti sta imenovana Sebastijana Cavazza in Simon Tanšek, kot predstavnik neodvisnih producentskih združenj je imenovan Blaž Rant.

Ministrstvo za kulturo bo ponovilo poziv za podajo kandidatur za predstavnika Republike Slovenije v svetu Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije za predstavnika Rektorske konference RS in drugega predstavnika neodvisnih producentskih združenj.

Člani Sveta Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije so na konstitutivni seji z dne 18. 5. 2021 za predsednika Sveta Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije izvolili Petra Kepa, za njegovega namestnika pa Janeza Pirca.

Sklepi sveta

Direktor

Direktorja agencije imenuje in razrešuje vlada na predlog sveta agencije. Imenovan je na podlagi javnega natečaja, ki ga izvede svet. Mandat direktorja traja pet let.

Vlada Republike Slovenije je na 108. redni seji z dne 3. novembra 2016 izdala Odločbo, s katero s 1. 12. 2016 imenuje gospo Natašo Bučar za direktorico Slovenskega filmskega centra in sprejela sklep, da minister za kulturo z njo sklene pogodbo o zaposlitvi.


Strokovno programske komisije

Komisije so posvetovalna telesa direktorja, ki dajejo mnenja in ocene k predlogom projektov s področja filmske in avdiovizualne dejavnosti v postopkih razdeljevanja javnih sredstev, predlagajo ukrepe kulturne politike in druge razvojne ukrepe na področju filmske in avdiovizualne dejavnosti v Republiki Sloveniji ter opravljajo druge naloge, predvsem pripravo strokovnih podlag in strokovnih mnenj o zadevah s področja delovanja agencije

Vsaka komisija ima poleg treh članov še največ dva nadomestna člana.

Mandat članov komisij traja eno leto in se lahko ponovi, vendar največ enkrat zaporedoma.

Imenovanja v letu 2021

Svet Slovenskega filmskega centra, je na svoji 1. redni seji, dne 03. junija 2021 imenoval člane naslednjih strokovno programskih komisij:

Komisija za oblikovanje programov razvoja in realizacije animiranih filmskih projektov:

 • Jure Busić
 • Anka Kočevar
 • Matija Šturm

Komisija za oblikovanje programov razvoja in realizacije dokumentarnih filmskih projektov:

 • Hanka Kastelicova
 • Matjaž Ivanišin
 • Maja Senekovič (Haidy Kancler)

Imenovanja v letu 2020

Svet Slovenskega filmskega centra, je na svoji 47. redni seji, dne 19. novembra 2020 imenoval člane naslednjih strokovno programskih komisij:

Komisija za oblikovanje programov razvoja scenarija in razvoja filmskih projektov:

 • Veronika Aiken Prosenc
 • Špela Barlič
 • Andrej Košak

Komisija za projekte in programe kulturne vzgoje, študijske filme in študijska televizijska dela ter druga izobraževanja:

 • Miha Hočevar
 • Polona Petek
 • Marko Šantič

in nadomestni članici

 • Anka Kočevar
 • Nina Milošič
Komisija za oblikovanje programov manjšinskih koprodukcij in spodbujanja vlaganj v avdiovizualno produkcijo:
 • Jani Virk
 • Klemen Dvornik
 • Jernej Kastelec

Svet Slovenskega filmskega centra, je na svoji 44. redni seji, dne 9. julija 2020 imenoval člane naslednjih strokovno programskih komisij:

Komisija za promocijo, distribucijo, filmske festivale, projekte filmske stroke ter digitalizacijo kinematografskega predvajanja:

 • Špela Barlič
 • Žiga Virc
 • Danica Ikovic

Nadomestna članica: Ines Kežman

Komisija za oblikovanje programov avdiovizualnih projektov:

 • Aiken Veronika Prosenc
 • Vojko Anzeljc
 • Ženja Leiler

Komisija za oblikovanje programov realizacije projektov:

 • Matevž Luzar
 • Ženja Leiler
 • Vilma Štritof

Svet Slovenskega filmskega centra, je na svoji 16. dopisni seji, dne 17. avgusta 2020 imenoval še eno nadomestno članico Polono Petek v strokovno programsko komisijo:

Komisija za projekte in programe kulturne vzgoje, študijske filme in študijska televizijska dela ter druga izobraževanja:

 • Martina Peštaj
 • Marko Šantić
 • Neva Mužič

Nadomestni članici: Anka Kočevar in Polona Petek.


Pretekla imenovanja SPK


Komisija za podelitev nagrade Metoda Badjure

V skladu s prvim odstavkom 31. člena Pravilnika o Festivalu slovenskega filma (Uradni list RS, št. 30/17) in 2. člena Poslovnika o delu komisije za podelitev nagrade Metoda Badjure za življenjsko delo filmskega ustvarjalca je direktorica Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije s sklepom št. 6100-1/2021-16 z dne z dne 03. 05. 2021 v komisijo za podelitev nagrade Metod Badjura za življenjsko delo filmskega ustvarjalca imenovala naslednje člane:

 • Viva Videnović
 • Polona Juh
 • Boris Petkovič
 • Jelka Stergel
 • Dušan Milavec

Mandat komisije je dve leti in se ne more ponoviti.