Organi

Organa agencije sta svet agencije in direktor oz. direktorica agencije. Agencija ima tudi strokovno programske komisije.

Svet agencije

Svet agencije ima osem članov, ki jih imenuje in razrešuje vlada. Člani sveta so imenovani za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Predsednika sveta izvoli svet izmed svojih članov.

Vlade Republike Slovenije je na 75. redni seji, 13. 5. 2021, v svet Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije imenovala šest predstavnikov ustanovitelja za mandatno dobo petih let, in sicer od ustanovitvene seje in z možnostjo ponovnega imenovanja. Kot predstavnik Radiotelevizije Slovenije je imenovan Janez Pirc, kot predstavnik filmskega studia Viba film je imenovan Peter Kep, kot predstavnik področja pravnih oziroma finančnih znanosti je imenovan Borut Bajželj, kot predstavnika strokovnih združenj avtorjev s področja filmskih in avdiovizualnih dejavnosti sta imenovana Sebastijana Cavazza in Simon Tanšek, kot predstavnik neodvisnih producentskih združenj je imenovan Blaž Rant.

Ministrstvo za kulturo bo ponovilo poziv za podajo kandidatur za predstavnika Republike Slovenije v svetu Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije za predstavnika Rektorske konference RS in drugega predstavnika neodvisnih producentskih združenj.

Člani Sveta Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije so na konstitutivni seji z dne 18. 5. 2021 za predsednika Sveta Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije izvolili Petra Kepa, za njegovega namestnika pa Janeza Pirca.

Vlada Republike Slovenije je v Svet Slovenskega filmskega centra, javne agencije RS, z dnem 08. 10. 2021 do prenehanja mandata, z možnostjo ponovnega imenovanja, imenovala Špelo Levičnik Oblak, kot drugo predstavnico neodvisnih producentskih združenj in Koljo Saksida kot predstavnika Rektorske konference RS.

Sklepi sveta

Pretekla obdobja:

Direktor

Direktorja agencije imenuje in razrešuje vlada na predlog sveta agencije. Imenovan je na podlagi javnega natečaja, ki ga izvede svet. Mandat direktorja traja pet let.

Vlada Republike Slovenije je na 108. redni seji z dne 3. novembra 2016 izdala Odločbo, s katero s 1. 12. 2016 imenuje gospo Natašo Bučar za direktorico Slovenskega filmskega centra in sprejela sklep, da minister za kulturo z njo sklene pogodbo o zaposlitvi.


Vlada Republike Slovenije je na 104. redni seji dne 25. 11. 2021 pod točko 9.1 sprejela naslednji sklep:
Vlada Republike Slovenije je na predlog sveta Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije z dne 13. 10. 2021 izdala odločbo o imenovanju gospe Nataše Bučar za direktorico Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije za mandatno dobo 5 let, in sicer od 1. 12. 2021 do vključno 30. 11. 2026. Prav tako je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep, da minister za kulturo z njo sklene pogodbo o zaposlitvi.


Strokovno programske komisije

Komisije so posvetovalna telesa direktorja, ki dajejo mnenja in ocene k predlogom projektov s področja filmske in avdiovizualne dejavnosti v postopkih razdeljevanja javnih sredstev, predlagajo ukrepe kulturne politike in druge razvojne ukrepe na področju filmske in avdiovizualne dejavnosti v Republiki Sloveniji ter opravljajo druge naloge, predvsem pripravo strokovnih podlag in strokovnih mnenj o zadevah s področja delovanja agencije

Vsaka komisija ima poleg treh članov še največ dva nadomestna člana.

Mandat članov komisij traja eno leto in se lahko ponovi, vendar največ enkrat zaporedoma.

Imenovanja v letu 2022

Svet Slovenskega filmskega centra javne agencije Republike Slovenije, je na svoji 11. redni seji dne 25. 2. 2022, imenoval člane naslednjih strokovno programskih komisij:

Komisija za oblikovanje programov manjšinskih koprodukcij in spodbujanja vlaganj v avdiovizualno produkcijo:
 • Veronika Aiken Prosenc
 • Jernej Kastelec
 • Igor Godina
  Nadomestni član:
  Boris Petkovič (imenovan na 13. redni seji Sveta Slovenskega filmskega centra, javne agencije RS, dne 18. 3. 2022).

Svet Slovenskega filmskega centra javne agencije Republike Slovenije, je na svoji 3. dopisni seji dne 28. 2. 2022, imenoval člane naslednjih strokovno programskih komisij:

Komisija za oblikovanje programov komplementarnih dejavnosti (promocija, razvoj občinstev, festivali, izobraževanja v tujini, kulturno filmska vzgoja, stroka, …):
 • Darko Sinko
 • Ines Kežman
 • Iztok Polanc
  Nadomestni član:
  Marko Stojilkovič

Svet Slovenskega filmskega centra javne agencije Republike Slovenije, je na svoji 13. redni seji dne 18. 3. 2022, imenoval člane naslednjih strokovno programskih komisij:

Komisija za oblikovanje programov razvoja in realizacije dokumentarnih filmskih projektov:

 • Živa Emeršič
 • Petra Seliškar
 • Nina Blažin

Komisija za oblikovanje programov razvoja in realizacije animiranih filmskih projektov:


 • Matija Šturm
 • Jure Bušić
 • Zarja Menart

Imenovanja v letu 2021

Svet Slovenskega filmskega centra javne agencije Republike Slovenije, je na svoji 3. redni seji, dne 23. septembra 2021 imenoval člane naslednjih strokovno programskih komisij:

Komisija za oblikovanje programov komplementarnih dejavnosti (promocija, razvoj občinstev, festivali, izobraževanja v tujini, kulturno filmska vzgoja, stroka, …):
 • Marko Stojiljković
 • Ines Kežman
 • Nika Gričar
Nadomestni član: Jaka Strnad.
Nika Gričar je dne 14.12.2021 odstopila kot članica komsije.

Svet Slovenskega filmskega centra javne agencije Republike Slovenije, je na svoji 1. redni seji, dne 3. junija 2021 imenoval člane naslednjih strokovno programskih komisij:

Komisija za oblikovanje programov razvoja in realizacije animiranih filmskih projektov:

 • Jure Busić
 • Anka Kočevar
 • Matija Šturm

Komisija za oblikovanje programov razvoja in realizacije dokumentarnih filmskih projektov:

 • Vojko Anzeljc
 • Matjaž Ivanišin
 • Maja Senekovič (Haidy Kancler)

Svet Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, je na svoji 2. redni seji, dne 24. junija 2021, namesto članice Hanke Kastelic imenoval Vojka Anzeljca za člana do izteka mandata.

Svet Slovenskega filmskega centra javne agencije Republike Slovenije, je na svoji 3. redni seji, dne 26. avgusta 2021 imenoval člane naslednje strokovno programske komisije:

Komisija za oblikovanje programov razvoja in realizacije igranih filmskih projektov:

 • Vilma Štritof
 • Bojan Labović
 • Čedomir Kolar

Pretekla imenovanja SPK


Komisija za podelitev nagrade Metoda Badjure

V skladu s prvim odstavkom 31. člena Pravilnika o Festivalu slovenskega filma (Uradni list RS, št. 30/17) in 2. člena Poslovnika o delu komisije za podelitev nagrade Metoda Badjure za življenjsko delo filmskega ustvarjalca je direktorica Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije s sklepom št. 6100-1/2021-16 z dne z dne 03. 05. 2021 v komisijo za podelitev nagrade Metod Badjura za življenjsko delo filmskega ustvarjalca imenovala naslednje člane:

 • Viva Videnović
 • Polona Juh
 • Boris Petkovič
 • Jelka Stergel
 • Dušan Milavec

Mandat komisije je dve leti in se ne more ponoviti.