Akti in dokumenti

Zakoni in ustanovni akt

 • Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (PDF)
 • Zakon o javnih agencijah (PDF)
 • Sklep o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije (PDF)

Pravilniki o izvedbi postopkov in upravičenih stroških

 • Pravilnik o izvedbi postopka izbire projektov in programov, pogojih in merilih za izbor projektov in programov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije - (PDF).
 • Pravilnik Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, o upravičenih stroških sofinanciranih projektov in programov - (PDF).

Pravilniki, ki se uporabljajo za projekte, sprejete v sofinanciranje pred uveljavitvijo zgoraj objavljenih pravilnikov

 • Pravilnik o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in merilih za izbor projektov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb (PDF) - se uporablja za javne razpise objavljene pred 12. 8. 2017.
 • Pravilnik o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in merilih za izbor avdiovizualnih projektov (PDF) - se uporablja za javne razpise objavljene pred 12. 8. 2017.
 • Pravilnik Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije o upravičenih stroških sofinanciranih projektov (PDF).
 • Pojasnila k Pravilniku o upravičenih stroških.
 • zbirna tabela prevozovPravilnik o spodbujanju vlaganj v avdiovizualno produkcijo

 • Pravilnik o spodbujanju vlaganj v avdiovizualno produkcijo (PDF)

Državne pomoči

 • Mnenje o skladnosti sheme državne pomoči "Spodbujanje filmske produkcije" (PDF)
 • Mnenje o skladnosti sheme državne pomoči "de minimis" ( PDF )
 • Mnenje o skladnosti sheme državne pomoči "Sofinanciranje projektov za AV medije" (PDF)
 • Mnenje o skladnosti sheme državne pomoči Spodbujanje vlaganj v AV produkcijo ( PDF )

Tehnični standardi za oddajo materialov

 • Tehnični standardi za oddajo filmskih in AV materialov ( PDF )

Strateški načrt

 • Strategija Slovenskega filmskega centra, javne agencije RS za obdobje 2020-2024 ( PDF)
 • Strateški načrt Slovenskega filmskega centra za obdobje 2015-2019 (PDF)

Poslovniki

 • Poslovnik strokovno programskih komisij Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (PDF)
 • Poslovnik sveta Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (PDF)

Pravilnik o upravljanju pravic tržne eksploatacije digitalno restavriranih filmov iz fondov slovenske filmske dediščine

 • Pravilnik o upravljanju pravic tržne eksploatacije digitalno restavriranih filmov iz fondov slovenske filmske dediščine ( PDF )

Nadomestila

 • Nadomestila za eksploatacijo avdiovizualnih del (PDF)

Tarife

 • Tarifa za izvajanje storitev Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (PDF)

Strategija razvoja nacionalnega programa filmske vzgoje

 • Strategija razvoja nacionalnega programa filmske vzgoje ( PDF )

Festival slovenskega filma

 • Pravilnik o Festivalu slovenskega filma ( PDF )

Mednarodni akti

 • Sporočilo Komisije o državni pomoči za filmsko produkcijo in produkcijo drugih avdiovizualnih del (PDF)
 • Evropska konvencija o filmski koprodukciji ( PDF )
 • Zakon o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o filmski koprodukciji (revidirane) (MKSEFK) (povezava)