Strategija Slovenskega filmskega centra, javne agencije RS za obdobje 2020-2024

19. november 2019
Vizija Slovenskega filmskega centra s splošnimi strateškimi cilji v prihajajočem obdobju od 2020 do 2024 je doseči transparenten in sodoben sistem, katerega rezultat bo trajnostno delujoče in stabilno filmsko okolje.

Direktorica agencije je sprejela Strateški načrt Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije za obdobje 2020-2024 z nazivom »Strategija Slovenskega filmskega centra, javne agencije RS za obdobje 2020-2024«, h kateremu je Svet Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije podal soglasje na 39. redni seji, z dne 8. 11. 2019, po predhodnem pozitivnem mnenju Ministrstva za kulturo.

Strategija izhaja iz dejstva, da so filmska in avdiovizualna dela ena najbolj razširjenih umetnostnih, kulturnih, družbenih, razvedrilnih in industrijskih fenomenov našega časa, pogosto opredeljena s pojmom »civilizacija podobe«. Za sodobnega gledalca predstavljajo gibljive slike eno najpomembnejših soočanj s poglavitnimi elementi sodobne, vse bolj vizualizirane kulture življenja. So neizpodbitno pričevanje o zgodovini 20. stoletja in istočasno ustvarjajo najpomembnejšo obliko izraza in komunikacije v 21. stoletju.

Izredno hiter razvoj digitalne tehnologije spreminja načine filmske produkcije, veča dostopnost filmskih in avdiovizualnih vsebin ter s tem spreminja navade gledalcev oziroma uporabnikov AV vsebin. Te spremembe zaradi vse bolj digitaliziranega mednarodnega okolja močno vplivajo na ponudbo in na načine posredovanja filmskih in avdiovizualnih del slovenskemu gledalcu na novem digitalnem trgu. Fleksibilnost in hitro odzivanje na te spremembe je zato ključno v delovanju in izvajanju nalog agencije in poslanstva, zaradi katerega je bila ustanovljena:

- spodbujanje ustvarjalnosti na filmskem in avdiovizualnem področju v Republiki Sloveniji,
- ustvarjanje ustreznih pogojev za filmsko, avdiovizualno in kinematografsko dejavnost,
- razvoj in izobraževanje v zvezi s filmsko in avdiovizualno dejavnostjo,
- ter izvajanje drugih dejavnosti, določenih z nacionalnim programom za kulturo in Zakonom o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije.

Agencija predlaga vrsto ukrepov na ključnih področjih, ki jih skozi štiri glavne strateške cilje poglobljeno in razdelano navaja v Strategiji Slovenskega filmskega centra, javne agencije RS, za obdobje 2020-2024. Vizija, strateške usmeritve in cilji s ključnimi ukrepi izhajajo iz prepoznavanja trenutnih izzivov k omogočanju ustreznih pogojev za filmsko dejavnost, katerim bo agencija lahko kos le z okrepljenim, stabilnim in razvojno naravnim delovanjem. Nujno in neobhodno je, da se zagotovi primerno financiranje za delovanje agencije in za uresničevanje njenih zakonsko opredeljenih nalog.

V skladu z navedenimi izzivi in mednarodnimi trendi si agencija zastavlja štiri prednostne cilje:
- prenova in posodobitev sistema odločanja o nacionalnem filmskem programu,
- kulturno raznolika letna filmska produkcija, profesionalizacija filmskega okolja in razvoj talentov,
- povečanje dostopnosti filmskih vsebin in razvoj občinstev,
- učinkovitejša promocija in trženje slovenskega filma v mednarodnem okolju.

Podpora filmski ustvarjalnosti se bo v prihodnjem obdobju natančneje osredotočila na tri stebre različnih zvrsti filmskega izražanja: na igrani, dokumentarni in animirani film vseh dolžin. Agencija bo v tej smeri posodobila sheme podpore filmski ustvarjalnosti in se še posebej zavzela za:
- dvig pomena razvoja scenarija in razvoja projekta za igrani celovečerni film,
- vzpostavitev platforme za razvoj (ustvarjalnega) dokumentarnega filma in krepitev pozicioniranja slovenskega dokumentarnega filma doma in v tujini,
- prepoznavnost ustvarjalnega potenciala slovenskega animiranega filma s povečanjem vlaganj v njegovo produkcijo in samostojno shemo podpore,
- posodobitev sheme podpore za avdiovizualna dela v najširšem smislu besede.

Prihodnje spremembe naznanjajo tudi prizadevanje agencije po profesionalizaciji filmskega okolja in po razvoju talentov, ki bosta spodbudila vse generacije filmskih ustvarjalcev in producentov za čim bolj raznolike filmske zgodbe, ki jih prinašajo na filmska platna. Filmska produkcija potrebuje tudi kakovostne standarde prikazovanja in stabilno reproduktivno kinematografsko mrežo, ki bo znala najti načine, kako pripeljati gledalce do kakovostnega filma in film do gledalcev različnih starosti, zahtev in okusov. V smeri kultiviranja in vzgoje filmskih občinstev bo agencija posodobila in nadgradila sistem podpore dejavnostim, ki omogočajo razvoj živahne filmske kulture s filmskimi festivali, filmsko vzgojo, projekti promocije in popularizacije filmske kulture, komplementarnimi dejavnostmi kot so krepitev in afirmacija filmskih ustvarjalcev, avtorjev, ter povečujejo dostopnost filmskih vsebin (kot na  primer video na zahtevo). Ključna ostaja skrb za dostopnost filmske dediščine, ki potrebuje celovit pristop k digitalizaciji in restavracij, in ki mora (p)ostati na voljo tudi v posodobljeni spletni podatkovni bazi slovenskega filma.

Nenazadnje, nacionalni film potrebuje preboje v mednarodno okolje in nekateri zavidljivi dosedanji uspehi slovenskih filmskih ustvarjalcev to že dokazujejo. Da bodo ti preboji pogostejši in prepoznavnost slovenskih ustvarjalcev v mednarodnem okolju vidnejša, je nujno povečanje konkurenčnosti in prisotnosti slovenske kinematografije z učinkovitejšo promocijo (prisotnost na festivalih) in trženjem (udeležba na mednarodnih tržnicah) nacionalnega filma.

Strategija povzema sledeče vrednote: kakovost, kulturna raznolikost, dostopnost, fleksibilnost, strokovnost, avtonomija in odgovornost. Vizija Slovenskega filmskega centra s splošnimi strateškimi cilji v prihajajočem obdobju od 2020 do 2024 je doseči transparenten in sodoben sistem, katerega rezultat bo trajnostno delujoče in stabilno filmsko okolje.  

Strategija Slovenskega filmskega centra, javne agencije RS za obdobje 2020-2024 je dostopna na tej povezavi.