Novi člani sveta Slovenskega filmskega centra

09. februar 2016
Vlada Republike Slovenije je na 73. redni seji dne 3. 2. 2016 imenovala nove člane sveta Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije.

Na podlagi drugega odstavka 12. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04, 33-11 - ZEKom) in 7. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni iist RS, št. 77/10, 40/12-ZUJF in 19/14-Odi.US; v nadaljevanju: ZSFCJA) ter šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10-ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 - ZDU-1G in 65/14) je Vlada Republike Slovenije na 73. redni seji dne 3. 2. 2016 v svet Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije imenovala naslednje člane:


- mag. Stanko Kostanjevec,
- Živa Emeršič,
- Suzana Zirkelbach,
- Matej Srdinšek- Firm,
- Urša Menart,
- Bojan Labovič,
- Janez Pirc,
- Igor Kadunc.

Mandat članov sveta traja pet let od dneva konstituiranja sveta z možnostjo ponovnega imenovanja.
Svet Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije ima osem članic oz. članov, ki jih imenuje in razrešuje vlada. Vlada imenuje v svet štiri člane na predlog ministrstva, pristojnega za kulturo, od katerih predlaga enega člana Rektorska konferenca RS, enega člana Radiotelevizija Slovenija in enega člana javni zavod Filmski studio Viba film Ljubljana, enega člana pa predlaga ministrstvo izmed strokovnjakov s področja pravnih oziroma finančnih znanosti. Vlada imenuje v svet dva člana na predlog strokovnih združenj avtorjev s področja filmskih in avdiovizualnih dejavnosti in dva člana na predlog neodvisnih producentskih združenj.