Izjava za javnost

24. april 2008
Strokovne programske komisije za akcije v zvezi z vlogo št. 8, prijavitelja Otok, zavod za širjenje filmske kulture

Kot predsednik strokovne programske komisije za akcije (v nadaljevanju SPK), ki je bila sestavljena, da poda mnenje o projektih prijavljenih na razpis Filmskega sklada RS (v nadaljevanju FS RS) za področje akcij 2008, podajam naslednjo izjavo za javnost v zvezi z vlogo št. 8, festivala Kino Otok, prijavitelja zavoda Otok, zavod za širjenje filmske kulture, ki ga zastopa Koenraad van Daele.

Vsebinska neprimernost prijaviteljevega projekta – v nasprotju z navedbami medijev – ne izhaja iz nepomembnosti festivala. Komisija na podlagi poznavanja filmske situacije seveda prepoznava pomen festivala za filmsko kulturo v Sloveniji. Vendar pa mora komisija pri svojem delu upoštevati predvsem prijaviteljevo projektno mapo oz. vsebino njegove prijave, saj bi v nasprotnem primeru pri obravnavanju vlog prišlo do pristranskosti. Vsebina projektne mape pa ne samo, da je bila nepopolna in je celo – po naši presoji – temeljila na zavajajočih in neresničnih informacijah, obenem je bila tudi vsebinsko slabo pripravljena, saj iz priloženega koncepta ni bilo mogoče razbrati podrobnejše vsebine letošnjega festivala Kino Otok.

Vloga je bila nepopolna, saj prijavitelj ni dostavil izjav o nameri financiranja s strani drugih navedenih virov prihodkov. Na podlagi tega je bilo mogoče dvomiti v verodostojnost prijaviteljevih namer, saj je zagotovil, da bo potrdila o soinvestiranju s strani občine Izola in drugih zasebnih sponzorjev, dostavil v najkrajšem možnem času (to je bilo ob prvi prijavi v preteklem letu), česar pa še do danes ni storil. Že samo na podlagi tega dejstva bi bilo mogoče vlogo prijavitelja zavreči. Vendar se je komisija na podlagi prepoznavnosti projekta odločila, da prijavitelja ponovno pozove, da izkaže potrebna zagotovila o financiranju.

Prijavitelj v svoji vlogi utemeljuje pomembnost festivala s potrdilom v katerem izjavlja, da je imel festival v preteklih letih 26.000 obiskovalcev in sicer: 5.000 leta 2003, 7.000 leta 2004, 7.000 leta 2005 in 7.000 leta 2006. Ker prijavitelj ne navaja, da gre za zaokroževanje, temveč izdaja potrdilo s polno odgovornostjo – obenem pa brez vsakršnega pravno veljavnega dokumenta, ki bi njegovo izjavo potrjevalo – je seveda mogoče utemeljeno podvomiti v resničnost navedenih številk

Prav tako je mogoče utemeljeno podvomiti v predstavljeni proračun, ki znaša natanko 150.000 EUR. Ne samo z vidika višine zneska, temveč tudi z vidika njegove »okroglosti«. Kljub temu, da se postavke ob bežnem pregledu neizkušenemu opazovalcu morda celo zdijo verodostojne, so takšne le na prvi pogled. Obenem opozarjamo na neverjetne vsote namenjene avtorskim honorarjem – tako naj bi samo študentje in drugi honorarni sodelavci festivala dobili kar 34.000 EUR (k temu je potrebno dodati še 11.000 EUR, ki jih prijavitelj izpričuje kot »plače zaposlenih«). Ker so tudi mnoge druge postavke ne-transparentne (neutemeljene) je skrb toliko bol utemeljena. Prav tako je neverjetno, da bi bila skupna vsota »neokroglih« postavk tako »okrogla«. Komisija seveda ni pristojna za ugotavljanje resničnosti navedenih podatkov, vendar pa lahko na podlagi teh indicev sklepa o verodostojnosti vsebinske vrednosti prijaviteljevega koncepta.

Nadalje želimo poudariti, da so reference »velikih imen« (denimo izjava Christopherja Coppole) na katere se sklicuje prijavitelj, hudo vprašljive. V večini primerov se gostje festivala ne izrekajo o strokovnosti festivala, pomenu ali vrednosti, temveč govorijo o lepoti kraja, gostoljubnosti ali razgledanosti Slovencev. Kot takšne pa so te reference neuporabne, vsaj za namene presojanja vsebinske vrednosti koncepta festivala. Podobno je tudi izjava poročevalca revije Sight and Sound, ki naj bi se izjavil, da je festival Otok »skorajda popoln festival« vzeta izven konteksta obiska festivala in njegovega članka.

Zaradi vseh prej navedenih dejstev se je komisija v prvem roku odločila, da vlogo št. 8 zavrne in s tem pozove prijavitelja, da v zakonsko predpisanem roku vlogo ne samo dopolni, temveč utemelji. Ob tem SPK ugotavlja, da je prijavitelj v zakonskem roku podal izjavo v kateri je navedel, da se z odločitvijo komisije ne strinja. Na podlagi te izjave je SPK ponovno obravnavala Predhodne reference nosilca projekta ali programa prijavitelja in jih ocenila z 17,67 točk od možnih dvajsetih, prav tako pa je ponovno ocenila kriterij Spodbujanje pluralnosti izraza avdiovizualne kulture, ki mu je pri drugem ocenjevanju namesto 18,67 dodelila 19,33 točke. Obenem so se nekateri člani odločili, da na podlagi novo nastale situacije ponovno obravnavajo vsebinsko vrednost predlaganega projekta. Skupna ocena SPK je v postavki Ocena vsebinske vrednosti koncepta programa tako prijavitelju namesto 20,67 točk dodelila pri ponovnem obravnavanju 23,00 točk. S tem je bila skupna ocena projekta 77,33 točk od možnih 100, SPK ocenjuje projekt kot primeren za sofinanciranje, kot vrednost festivala pa poudarja spodbujanje pluralnosti izraza avdiovizualne kulture in spodbujanje regionalne usmerjenosti projekta.

Po pogovoru z v.d. direktorja sklada je SPK predlagala, da se projekt festivala Kino Otok podpre v višini 12.400,00 EUR in sicer se sredstva za njegovo financiranje (kakor tudi sredstva za druge pozitivno rešene izjave o nestrinjanju s prvotno odločitvijo komisije) krije iz rezervnih sredstev FS RS.

Vendar pa kot predsednik SPK v imenu komisije ugotavljam,
1. Da obstaja utemeljen sum, da je direktor zavoda Otok, Zavod za razvijanje filmske kulture Koenraad van Daele storil kaznivo dejanje navajanja neresničnih informacij v vlogi, saj je mogoče utemeljeno dvomiti v resničnost navedenega števila obiskovalcev. Ker ugotavljanje tovrstnih dejstev ni v pristojnosti komisije predlagam, da FS RS poda zoper prijavitelja kazensko ovadbo na podlagi indicev, ki nakazujejo sum storitve omenjenega kaznivega dejanja.
2. Da FS RS prijaviteljev projekt poda v postopek revizijske komisije, ki bo ocenila finančno-materialno verodostojnost prijaviteljeve vloge. SPK kljub številnim in raznovrstnim izkušnjam nekaterih članov s področja financiranja festivalov, retrospektiv in drugih filmskih dogodkov, ne more podati utemeljenega strokovnega in uradnega mnenja, dokler ni seznanjena z pogodbami in dogovori s podizvajalci prijavitelja, ter drugimi dejstvi, ki izpričujejo verodostojnost prijavitelja projekta, predlaganega proračuna in drugih finančno-materialnih postavk.
3. da FS RS izvede revizijo izplačanih sredstev v preteklih letih (s posebnim poudarkom na reviziji porabljenih sredstev festivala v letu 2006). Predlagamo, da revizijska komisija preveri utemeljeno koriščenje sredstev na vseh kontnih postavkah festivala, saj bo le na podlagi takšne analize mogoče preveriti verodostojnost letošnjega predloga. Prijavitelj se namreč pri sestavi proračuna sklicuje na izkušnje preteklih let. Le te pa porajajo utemeljen dvom v resničnost navedenih postavk in vrednosti.
4. da FS RS prijavitelja pozove, da izkaže pisma o nameri financiranja s strani raznih institucij, ki naj bi zagotovila kar 85% proračuna festivala in za katera je obljubil, da jih bo naknadno dostavil v najkrajšem možnem času. Prijavitelj do danes pisem o nameri še vedno ni dostavil. Celotna prijava namreč temelji na dejstvu, da bodo festival v višini 85% sofinancirale institucije kot so Občina Izola, zasebni sponzorji (denimo Istrabenz) in drugi. Po mnenju komisije je brez teh pisem o nameri prijava nična, saj ne izpolnjuje osnovnih pogojev sodelovanja na razpisu, kjer mora izpričati dokazila o drugih virih prihodkov.
5. Da FS RS zoper odgovorno osebo prijavljenega projekta Koenraada van Daelea poda kazensko ovadbo zaradi podajanja neresničnih in zavajajočih podatkov javnosti. Festival nikoli ni bil in ni mogel biti ogrožen. Delež sofinancira sklada namreč že po odločitvi prejšnje komisije predstavlja samo 6,67% celotnega proračuna Festivala. Tudi v kolikor bi prijavitelj dobila vsa sredstva za katera je zaprosil (22.000,00 EUR) to še vedno pomeni le 14,67% celotnega proračuna za katerega prijavitelj izjavlja, da ima zagotovljena sredstva. Ob tako majhnem znesku pa je govoriti o ogroženosti festivala in to uporabiti kot izsiljevanje in pritiske s strani medijev vsaj moralno in etično sporno, če že ne legalno kaznivo. A kot rečeno: člani SPK nismo pristojni za tovrstne prijave.

DODATNA POJASNILA SPK

OPOMBA SPK v zvezi z »navidezno« ogroženostjo festivala Kino Otok.

Ob tem želimo tudi poudariti, da znesek za katerega je zaprosil prijavitelj znaša več kot 50% vseh sredstev FS RS namenjenih za vse projekte v pozivu na katerega se je prijavitelj prijavil. Èe bi mu dodelili zaprošeno vsoto bi s tem ogrozili vsaj pet do deset manjših festivalov, ki bodo morda tudi nekoč prerasli v mamutski finančni zalogaj kakršen je Kino Otok. Menimo, da je Filmski sklad, kot institucija nacionalnega pomena, zavezan tudi in predvsem k spodbujanju multikulturalnosti in dialogu, na katerega se prijavitelj sklicuje, kar pa pomeni tudi podporo manjšim, marginalnim in do sedaj podhranjenim projektom. SPK je tako financirala kar štiri vzporedne projekte festivala, kakor tudi mnoge druge mednarodno odmevne festivale (DokMa, Festival mesto žensk, Festival gejevskega in lezbičnega filma, festival Animateka), ki prav tako zagotavljajo mednarodno prepoznavnost Slovenije, so prav tako (ali še bolj) odmevni, predvsem pa uresničujejo osnovno premiso leta medkulturnega dialoga, da se podpirajo projekt, ki spodbujajo k pluralnosti medijev in raznolikosti projektov znotraj Evropske unije.

OPOMBA SPK v zvezi poročanjem medijev pred iztekom zakonsko določenega roka za podajanje izjav

Ob tem kot predsednik SPK pozivam medije, da se v bodoče v sled nepristranskega poročanja, objektivnega prikaza stanja in korektnega obveščanja javnosti vzdržijo PRENAGLJENIH, ENOSTRANSKIH sodb na podlagi obvestil zainteresirane javnosti, v tem primeru prijavitelja. Nadalje pozivamo medije, da objavijo bistvene točke naše izjave, ki izpodbijajo navedbe obvestila za javnost pod katerega se je podpisal Koenraad van Daele in vračajo polno verodostojnost v strokovnost dela naše komisije. V nasprotju z navedbami medijev vsi člani komisije razpolagamo z ustreznimi strokovnimi referencami za presojanje o vrednosti prijavljenih projektov, njihovem pomenu za uresničevanje nacionalnega programa za kulturo, ter skladnost z veljavnimi kriteriji in merili za njihovo ocenjevanje. Vendar pa smo kot strokovno posvetovalno telo zavezani obravnavati predvsem dejstva, ki izhajajo iz prijaviteljeve vloge oz. njegove projektne mape.
Boštjan Miha Jambrek Predsednik strokovne programske komisije za akcije Filmskega sklada Republike Slovenije-j.s.