Razpis DSFU za delovne štipendije s področja filma za leto 2007

05. april 2007
Na temelju pogodbe z Ministrstvom za kulturo ter z namenom, da podpira filmsko ustvarjalnost kot spodbudo vrhunskim in perspektivnim filmskim ustvarjalcem, dodeljuje Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev (DSFU) delovne štipendije za področje filma.

DSFU z delovnimi štipendijami prednostno podpira tiste avtorje, ki nimajo pravice do denarnih prispevkov iz naslova knjižničnega nadomestila oziroma so iz tega naslova deležni le manjših izplačil, a pomembno prispevajo k razvoju slovenske kulture.

DSFU načeloma dodeljuje naslednje vrste in število štipendij:

A. tri štipendije za vrhunske ustvarjalce (po 1.669,17 € bruto)

B. tri potovalni štipendiji (po 625,94 € bruto)

C. dve štipendiji za perspektivne ustvarjalce (po 1.251,88 € bruto)

Štipendija za vrhunske ustvarjalce je namenjena vrhunskim avtorjem s področja filma.

Potovalna štipendija je namenjena kvalitetnim ustvarjalcem za potrebe priprave novih projektov v tujini, udeležbe na delavnicah, šolanjih, predstavitvah in podobno.

Štipendija za perspektivne ustvarjalce je namenjena kvalitetnim, a še ne povsem uveljavljenim filmskim ustvarjalcem.

Prijavni postopek

Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali tiste fizične osebe, ki ustvarjajo v slovenščini.

Prijavitelj mora biti v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (so-)avtor vsaj enega celovečernega ali kratkega igranega, dokumentarnega, animiranega ali eksperimentalnega filma, ki je bil kinematografsko distribuiran v Republiki Sloveniji oz. je bil uvrščen v tekmovalni spored nacionalnega filmskega festivala (Portorož oz. Celje oz. Ljubljana).

Kandidati za štipendijo za perspektivne ustvarjalce ne smejo biti starejši od 35 let.

Kandidati za štipendijo za vrhunske ustvarjalce morajo izpolnjevati enake finančne pogoje, kot jih zahteva Ministrstvo za kulturo za vlogo za pridobitev pravice do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in za obvezno zdravstveno zavarovanje od najnižje pokojninske osnove iz državnega proračuna, torej ne smejo presegati dohodkovnega cenzusa, kot ga pogojuje Ministrstvo za kulturo.

Na razpis se ne more prijaviti nihče, ki je v preteklih dveh letih že prejel delovno štipendijo iz naslova knjižničnega nadomestila, ne glede na področje ustvarjanja in na vrsto dodeljene štipendije.

Prijavitelj lahko na razpisu kandidira le za eno vrsto štipendije.

Èlanstvo prijavitelja v DSFU ni pogoj za prijavo na razpisu.

Dokumentacija razpisa

Prijavitelj k vlogi priloži naslednjo obvezno dokumentacijo:

§ kratek življenjepis z datumom rojstva

§ filmografijo z navedbo prijaviteljevega avtorskega prispevka; filmografija mora pri vsakem navedenem filmskem delu vsebovati leto produkcije, seznam festivalov z imenom, letom in prikazovalno sekcijo festivala in/ali letom in distribucijskim podjetjem kinematografske distribucije posameznih del;

§ dokazilo oz. izjavo o prejemu denarnega prispevka za knjižnično izposojo svojih del v preteklem letu oz. o neupravičenosti prijavitelja do teh sredstev;

§ izjavo, da prijavitelj v preteklih dveh letih ni prejel delovne štipendije iz naslova knjižničnega nadomestila, ne glede na področje ustvarjanja in ne glede na vrsto ali višino dodeljene štipendije;

§ izjavo, da prijavitelj v tekočem letu nima sklenjene pogodbe za avtorsko delo pri filmskem projektu, ki se financira iz sredstev Filmskega sklada Republike Slovenije;

§ odločbo o odmeri dohodnine prijavitelju za preteklo leto oz. izjavo o višini bruto dohodkov oz. prejemkov v preteklem letu, ki so zakonsko določeni kot vir dohodnine, zmanjšani za plačane obvezne prispevke za socialno varnost, če so vključeni v bruto dohodek oz. prejemek, razen prispevkov, ki se plačujejo iz državnega proračuna (če prijavitelj še ni prejel odločbe o odmeri dohodnine za preteklo leto) – to dokazilo je obvezno potrebno le za prijavitelje za štipendije za vrhunske ustvarjalce;

Prijavitelj lahko vlogi priloži tudi recenzije svojega dela, ki komisiji pomagajo oceniti kvaliteto njegovega dela. Pomen vseh prilog k vlogi za odločanje je razviden iz Pravilnika o dodeljevanju delovnih štipendij, na katerem temelji ta razpis.

Prijava mora biti predložena na naslov: Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev (DSFU), Miklošičeva 26, 1000 Ljubljana, do 3. maja 2007; oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z oznako na prednji strani: Ne odpiraj - Prijava na razpis 2007. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba predlagatelja: ime in priimek fizične osebe in njen naslov.

Prijava mora biti podana v zahtevanem roku v pisni obliki, in sicer v obliki izpolnjene uradne prijavnice DSFU, ki je na voljo v pisarni DSFU in na spletnih straneh DSFU.

Vloga mora vsebovati vse z razpisom zahtevane priloge. Dopolnjevanje vlog po izteku razpisa ni dovoljeno.

Rezultati razpisa bodo znani najkasneje do 6. junija 2007 in objavljeni na spletni strani DSFU (www.drustvo-dsfu.si).

Informacije

Dodatne informacije lahko dobite v pisarni DSFU, Miklošičeva 26, 1000 Ljubljana; v času uradnih ur: ponedeljek in sreda od 10. do 14. ure in petek od 10. do 13. ure ali po telefonu (01) 438 16 40. Lahko nas kontaktirate tudi preko elektronske pošte dsfu@guest.arnes.si ali na mobilni telefon: 040 171 906.

Postopek prijave na razpis je natančno razložen v priloženem Pravilniku o dodeljevanju delovnih štipendij.