Razpis za akcije 2003

31. avgust 2002
Filmski sklad objavlja

Filmski sklad objavlja

JAVNI RAZPIS

zbiranja ponudb za sofinanciranje prireditev, strokovnih srečanj, izobraževanja in drugih akcij na področju kinematografije v letu 2003, na katerem lahko sodelujejo vse pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, organizacije Slovencev v zamejstvu, kulturno-umetniška in druga društva, ki so registrirana za opravljanje zgoraj navedenih dejavnosti. Merila za sofinanciranje: Filmski sklad bo predlagateljem sofinanciral posamezno akcijo največ do 1.000.000,00 SIT, razliko do celotne vrednosti akcije zagotovijo drugi sofinancerji. Rok za oddajo ponudb je 27. september 2002. Za pravočasno oddane ponudbe se bodo štele tiste, ki bodo do navedenega datuma prispele po pošti ali bodo osebno prinešene na naslov : Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38/5, 1000 Ljubljana. Ponudba mora vsebovati predlog akcije in njeno finančno vrednotenje na evidenčnem listu akcije, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, ter mora biti poslana ali osebno prinešena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti označen z »NE ODPIRAJ – PONUDBA« in z navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša. Odpiranje prejetih ponudb se bo izvedlo v roku 15 dni po roku za oddajo ponudb. O izbiri bodo ponudniki obveščeni predvidoma v roku 30 dni po datumu odpiranja ponudb. Zainteresirani si razpisno dokumentacijo priskrbijo na spletni strani www.film-sklad.si. Filmski sklad bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločil vse prepozne, nepopolne in neustrezne vloge. - Evidenčni list [ MS Word - 39 Kb, Acrobat pdf - 70 Kb ]

Priloge