Javni razpis I

01. september 2001
Filmski sklad Republike Slovenije - javni sklad

Javni razpis

zbiranja ponudb za sofinanciranje projektov za celovečerne igrane in dokumentarne, kratke igrane in dokumentarne ter animirane filme v obdobju 2002-2004 Ponudbo za sofinanciranje lahko oddajo pravne osebe, ki so registrirane za filmsko proizvodnjo ter imajo sedež v Republiki Sloveniji. Pri izbiri projektov bodo odločujoči kriteriji vsebinska izvirnost in celovitost scenarija, vpetost pripovedi v sodobni čas ali njena pomenljivost za življenje v današnji Sloveniji in svetu ter finančna in tehnična izvedljivost projekta. Pogoj za uvrstitev projekta med sprejete ponudbe so urejene vse avtorske pravice, ki so povezane z morebitno realizacijo. Na javnem razpisu lahko kandidirajo samo projekti, predloženi v slovenskem jeziku. Posamezen producent lahko ponudi največ tri (3) projekte za celovečerni igrani in dokumentarni film ter poljubno število projektov za kratki igrani, dokumentarni in animirani film. Razpisno dokumentacijo, ki je enotna in obvezna, lahko dobijo producenti na sedežu Filmskega sklada vsak dan od 1.10.2001 naprej, med 10. in 12. uro, ali na spletni strani www.film-sklad.si. Dokumentacija, ki se dobi na skladu, stane 1500 SIT. Razpisna dokumentacija
  • Objava javnega razpisa [ , 24 kB , 76,6kB ]
  • Razpisna dokumentacija: Drugače poslane oziroma posredovane ponudbe bo komisija zavrgla kot neveljavne. Ta pogoj se izrecno nanaša na obvezno dokumentacijo in na število projektov, ki jih bo producent ponudil. Rok za oddajo ponudb je 3. december 2001. Za pravočasno oddane ponudbe se bodo štele tiste, ki bodo do navedenega datuma prispele po pošti ali bodo navedenega dne oddane priporočeno po pošti na naslov: Filmski sklad Republike Slovenije - javni sklad, Miklošičeva 38/5, 1000 Ljubljana. Ponudbe morajo biti poslane v zapečatenem ovitku z oznako "NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS" v štirih (4) izvodih, na ovitku pa mora biti poleg naslova še navedba javnega razpisa, na katerega se nanaša. Odpiranje vlog bo komisijsko opravljeno v petnajstih (15) dneh po poteku roka za oddajo ponudb. O izbranih scenarijih bodo producenti obveščeni v dnevnem časopisju in na spletni strani sklada, predvidoma v roku treh (3) mesecev po datumu odpiranja ponudb. Pozivamo producente, da k sodelovanju na javnem razpisu povabijo scenariste in pisatelje, pa tudi novinarje in družboslovne raziskovalce. Moto razpisa bodi Slovenski film naj bo izviren in pristen pričevalec naše biti in časa.