Do izredne pomoči zaradi poplav upravičeni tudi filmski projekti

28. avgust 2023
​Ministrstvo za kulturo je v zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 vključilo solidarnostno pomoč za samozaposlene v kulturi, na voljo pa bo tudi interventna izredna pomoč filmskim in avdiovizualnim projektom za škodo, ki je nastala zaradi poplav.

Ministrstvo za kulturo je v zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 vključilo solidarnostno pomoč za samozaposlene v kulturi s pravico do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna, samostojne novinarje in verske uslužbence, za katere so verske skupnosti pridobile pravico do plačilo prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna, na voljo pa bo tudi interventna izredna pomoč filmskim in avdiovizualnim projektom za škodo, ki je nastala zaradi poplav.

Na Ministrstvu za kulturo so sodelovali pri pripravi zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, s katerim na področju kulture nudimo podporo samozaposlenim in samostojnim novinarjem ter filmskim ekipam, ki so v poplavah utrpeli največ škode. Gre za drugi sklop ukrepov, ki naslavljajo tudi škodo v kulturi, v pripravi pa so že novi ukrepi, predvsem na področju sanacije.

V nadaljevanju objavljamo obvestilo Ministrstva za kulturo v celoti:

Na področju samozaposlenih v kulturi smo dosegli pomembno spremembo. Z novelo Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč interventna denarna pomoč pripada tistim samozaposlenim v kulturi, ki zaradi posledic poplav in plazov ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu in sicer če bodo njihovi prihodki v letu 2023 zaradi posledic poplav in plazov upadli za več kot 25 odstotkov glede na leto 2022 in ne 50 odstotkov, kot je veljalo do zdaj. Prav tako smo vsebino člena dopolnili tako, da se ta ukrep ne všteva v dohodkovni cenzus, ki ga določa 85. člen ZUJIK-a.

Številni samozaposleni v kulturi so poleti 2023 v naravnih nesrečah izgubili ali utrpeli škodo na svojem premoženju (prostorih za bivanje, delovnih prostorih in pripomočkih itn.). Posledično do konca leta ne bodo zmožni nadaljevati svojega ustvarjalnega dela ali pa ga bodo lahko opravljali v močno zmanjšanem obsegu. Samozaposleni v kulturi praviloma beležijo nizke in neenakomerno razporejene dohodke skozi celo leto. Prav tako pa samozaposleni kulturi zaradi izrazito projektne narave dela beležijo velike razlike v prihodkih v posameznih letih. Zaradi specifične narave dela smo predlagali, da se upošteva 25 odstotni padec prihodkov in ne 50 odstotni. To namreč bolj realno odraža dinamiko dela samozaposlenih v kulturi.

V interventni zakon je bila na predlog Ministrstva za kulturo dodana tudi solidarnostna pomoč za samozaposlene v kulturi s pravico do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna, samostojne novinarje in verske uslužbence, za katere so verske skupnosti pridobile pravico do plačilo prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna z namenom lažje odprave škode oziroma premostitve nastale izredne situacije in sicer po vzoru solidarnostne pomoči, do katerih so upravičeni javni uslužbenci.

Do enkratne solidarnostne pomoči v višini 668,21 eurov, kar ustreza višini solidarnostne pomoči za javni sektor za leto 2023, bodo upravičeni slednji, če so v poplavah in plazovih avgusta letos utrpeli škodo na svojem premoženju:

  • samozaposleni v kulturi, vpisan v razvid samozaposlenih s pravico do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna,
  • samostojni novinar, vpisan v razvid samostojnih novinarjev na Ministrstvu za kulturo,
  • verski uslužbenec, za katerega je registrirana cerkev ali druga verska skupnost pridobila pravico do namenske državne finančne pomoči iz državnega proračuna za pokritje prispevkov za socialno varnost na podlagi 27. Člena Zakona o verski svobodi.

Vloge za izplačilo solidarnostne pomoči z dokazili bo mogoče vložiti najkasneje do 30. septembra 2023.

Solidarnostna pomoč je oproščena plačila vseh davkov in prispevkov ter se samozaposlenim ne všteva v dohodkovni cenzus.

Poleg tega je bila v interventni zakon na predlog Ministrstva za kulturo dodana še izredna pomoč filmskim in avdiovizualnim projektom. Izredna pomoč se osredotoča na projekte, ki so že bili sprejeti v financiranje in pri katerih je na lokacijah v času poplav potekalo snemanje. Obsežne poplave so prisilile filmske produkcije k preložitvi snemanj, novemu načrtovanju terminskih aktivnosti, ki se bodo zaradi posledic poplav soočile z nepredvidljivimi okoliščinami, podiranjem sheme snemalnih terminov nacionalnega filmskega programa v Filmskem studiu Viba filma Ljubljana, zastojem produkcijskih oziroma projektnih aktivnosti, preložitvijo že načrtovanih aktivnosti, za katere so stroški že nastali, in drugimi oblikami oteženega delovanja. Do izredne pomoči so upravičeni producenti projektov, ki so podpisniki pogodb s Slovenskim filmskim centrom, javno agencijo RS. Pomoč iz prejšnjega odstavka za posamičen projekt znaša največ 10.000,00 evrov na snemalni dan za skupaj največ pet snemalnih dni.

Predlog sprememb zakona je potrdila vlada in odhaja v parlamentarno razpravo.