Oddaja vlog na tekoče razpise Slovenskega filmskega cetra, javne agencije RS

05. junij 2020
Dne 1. 6. 2020 preneha veljati način vlaganja vlog na tekoče razpise izključno po elektronski pošti brez varnega elektronskega podpisa.

Obveščamo vas, da s prenehanjem razlogov za začasne ukrepe po Zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 74/20, preneha veljati način vlaganja vlog na tekoče razpise izključno po elektronski pošti brez varnega elektronskega podpisa.

Od dne 1. 6. 2020 dalje Slovenski filmski center, javna agencija RS sprejema vloge v skladu z besedili razpisov, in sicer: »Vloge v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – [NAVEDBA RAZPISA]«, se lahko izročajo na sedežu agencije, pošljejo priporočeno po pošti ali preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost. Vsaka prispela vloga ter njene morebitne dopolnitve se evidentirajo kot ena zadeva. Prijavitelj mora oddati en izvod popolne vloge, ki mora biti na za to predvidenih mestih podpisana in ožigosana. V ovojnici mora prijavitelj priložiti tudi en izvod popolne vloge v elektronski obliki v pdf formatu na CD, DVD ali USB nosilcu. Elektronska kopija mora biti istovetna pisnemu izvirniku vloge (podpisane in žigosane strani morajo biti skenirane).«