Predlogi ukrepov Slovenskega filmskega centra, javne agencije RS

06. april 2020
Predlogi ukrepov za filmsko področje so bili poslani na Ministrstvo za kulturo RS.

Filmsko področje je v času izrednih razmer popolnoma zastalo. Zaradi ukrepov za preprečevanje koronavirusne bolezni COVID 19 na strani produkcijskih hiš nastajajo dodatni nepredvideni stroški, pričakovati pa je tudi velik upad tujih vlaganj v večinsko slovenske filme. Prav tako je v času izrednih razmer popolnoma zastalo področje reproduktivne kinematografije. Zaprti so vsi kinematografi, odpovedani so vsi festivali in drugi filmski dogodki, zastala je filmska distribucija.

Trenutne razmere izkazujejo še dodatno nujnost, da se nemudoma pristopi k vlaganjem v to področje na način, da spodbudimo k razvojnim aktivnostim, ki bodo akterjem na tem področju omogočile odpravo posledic kriznih ukrepov ter lažjo premostitev kriznega obdobja in uspešnejši prehod v novo razvojno obdobje, ki ga napoveduje tudi nedavno sprejeta Strategija Slovenskega filmskega centra (v nadaljevanju SFC).

V času karantene je postalo še bolj jasno, kako zelo pomembne so filmske vsebine, kako pomemben je domač film in kako zelo pomembna je digitalna dostopnost filmov. Skupaj s filmskimi ustvarjalci smo takoj po nastopu izrednih razmer vzpostavili projekt Vsi (filmi) doma, s katerim vsak teden omogočamo brezplačen dostop do slovenskih filmov. Samo v prvih dveh tednih si je te filme ogledalo več kot 20.000 domačih gledalcev. To dokazuje, da si slovenskega filma želimo več, in hkrati tudi izkazuje dve potrebi: potrebo po vzpostavitvi digitalnih platform, kjer so filmi dostopni, ter nujnost digitalne restavracije starejših filmskih naslovov. Upamo, da bo Vlada po koncu krize prepoznala tako pomen filma, kot pomen njegove dostopnosti. V trenutni krizi je filmska umetnost ponovno pokazala svoj pomen in pridobila v določenem delu nazaj tudi domačega gledalca.

Pričakujemo, da bo filmska in AV dejavnost tudi pri odločevalcih po trenutni krizi prepoznana kot prioriteta, saj smo s študijo Ekonomski in fiskalni učinki avdiovizualne industrije v Sloveniji, ki jo je v lanskem letu pripravil Deloitte, dobili tudi jasne podatke o tem, da nosita filmska in AV dejavnost v Sloveniji pomemben ekonomski potencial, ki bi lahko ponudil priložnost za ponovni zagon slovenskega gospodarstva.

V nadaljevanju na kratko povzemamo ključne ukrepe za katere ocenjujemo, da so za področje filma in AV dejavnosti nujno potrebni:

1. PRAVNI OKVIR ZA VZPOSTAVITEV ZAČASNIH ANTIKORONA SHEM

Za odpravo posledic koronavirusa bo na filmskem in avdio-vizualnem področju potrebno omogočiti financiranje določenih aktivnosti in oblikovanje izrednih shem [1](npr. podpora razvoju serij, štipendije, podpora stroki), ki bodo takoj po koncu izrednih razmer omogočale tekoče nadaljevanje uresničevanja sprejete strategije.

Začasne sheme bi omogočile debirokratizacijo in hitrejšo odzivnost SFC, ki se v trenutnih pogojih ne more ustrezno odzivati na krizne razmere.

[1] Skladno z Zakonom o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF, 19/14 – odl. US, 63/16 in 31/18) SFC sofinancira projekte s področja filmskih in avdiovizualnih dejavnosti prek natečajev, ki so urejeni v splošnih aktih (Pravilnikih) agencije.

2. SPROSTITEV ČRPANJA TRANSFERNIH SREDSTEV

Slovenski filmski ustvarjalci v letu 2020 še niso prejeli že potrjenih finančnih sredstev, kar jih je ob nastopu izrednih razmer postavilo v še težji položaj. SFC je skladno z določili pogodbe, podpisane z Ministrstvom za kulturo, zahtevke oddal že 28. 2. 2020, vendar sredstva s strani MK do 6. 4. 2020 še niso bila sproščena.

Takojšnja zagotovitev izplačila teh sredstev je nujno potrebna, da se številnim samozaposlenim filmskim ustvarjalcem kot tudi neodvisnim produkcijskim hišam, ki trenutno prestajajo izredne razmere, zagotovi finančna sredstva za že izvedene projektne aktivnosti (tj. za delo, ki je že bilo opravljeno).

3. DODATNA SREDSTVA ZA FILMSKE TRANSFERJE ZA LETI 2020 IN 2021

Vsi filmski projekti, tako pred-produkcije, snemanja kot post-produkcije filmov, so zaradi ukrepov za preprečevanje COVID 19 popolnoma zastali. Na strani produkcijskih hiš so nastali nepredvideni stroški, pričakovati pa je tudi velik upad tujih vlaganj v večinsko slovenske filme (slovenski filmski producenti namreč vsako leto iz naslova koprodukcijskih vlaganj tujih koproducentov iz tujine pridobijo do 30 odstotkov sredstev za slovenske filme). Samo v letu 2020 ocenjujemo, da bo zaradi zastoja mednarodnih vlaganj v koprodukcije in preložitve razpisov nacionalnih fondov v produkcijah slovenskega filma umanjkal vložek v višini 2 milijona EUR.

Ocenjujemo, da bo za nemoten potek izvedbe projektov, ki so že v teku, potrebno dodatno financiranje najmanj v višini 1.5 milijona EUR v letu 2020 in, v kolikor se izredne razmere ne bodo podaljšale čez 1. 7. 2020, v letu 2021 dodaten 1 milijon EUR.

Poudariti je potrebno, da je Odbor za kulturo DZ konec leta 2018 soglasno sprejel sklep o povišanju sredstev za film na 11 milijonov EUR do 2022. Od takrat je prišlo zgolj do neznatnega povišanja sredstev za film, na bistveno povečanje pa slovenski film še vedno čaka.

4. IZREDNA SREDSTVA ZA SANACIJO PODROČJA REPRODUKTIVNE KINEMATOGRAFIJE

Področje reproduktivne kinematografije (kinematografi, festivali, distribucija…) je v času izrednih razmer popolnoma zastalo. Zaprti so vsi kinematografi, odpovedani so vsi festivali in drugi filmski dogodki, zastala je filmska distribucija.

Nedavno sprejeta Strategija SFC poudarja pomen razvoja in popularizacije filmske kulture v Sloveniji s poudarkom na stabilni reproduktivni kinematografski mreži ter posodobitvi in nadgradnji sistema podpore komplementarnim dejavnostim, kot so afirmacija filmskih ustvarjalcev in povečana dostopnost filmskih vsebin (npr. video na zahtevo kot alternativna oblika distribucije).

Trenutne razmere izkazujejo še dodatno nujnost, da se nemudoma pristopi k vlaganjem v to področje na način, da spodbudimo razvojne aktivnosti, ki bodo omogočile lažjo premostitev kriznega obdobja in uspešnejši prehod v novo razvojno obdobje, ki ga napoveduje tudi Strategija.

5. POVRAČILA POVZROČENE ŠKODE PRODUKCIJSKIM HIŠAM NA AV PODROČJU

Številne produkcijske hiše se obračajo na SFC in nas obveščajo, da večina vladnih kriznih ukrepov ne naslavlja njihovih težav in posebnosti, ki jih prinaša področje filma. V avdio vizualnem sektorju večinoma delujejo neodvisne produkcijske hiše v obliki d.o.o.-jev, zavodov ali društev, ki so organizirane kot mikro ali mala podjetja. Svoje projekte deloma financirajo prek razpisov SFC in RTV Slovenija ter razpisov tujih, nacionalnih, regionalnih in evropskih skladov, deloma pa prek naročil komercialnih televizij in drugih podjetij. Vsi našteti financerji praviloma operirajo s plačevanjem v tranšah, v obliki redkejših nakazil, ki upoštevajo delo daljših časovnih obdobij, zato so dohodki neodvisnih produkcijskih hiš neredni. Poleg tega v zimskih mesecih v produkciji vlada zatišje, saj vremenske razmere in dolžina dneva niso ugodni za snemanje (velika večina snemanj se v Sloveniji odvija v obdobju od aprila do oktobra).

Iz vseh navedenih razlogov (poleg razloga pod št. 2) večina produkcijskih hiš po naših informacijah v februarju 2020 ne izkazuje dohodka, ki bi jim omogočal koriščenje sredstev pomoči na podlagi kriznih ukrepov, ki jih je za podjetja sprejela vlada.

6. IZREDNA NADOMESTILA IN POVRAČILA ZA SAMOZAPOSLENE FILMSKE USTVARJALCE

Anketa, ki jo je Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev med svojim članstvom izvedla na temo učinkov sprejetega 1. korona paketa, je pokazala, da zaradi razlogov, navedenih pod št. 5 (glej zgoraj), več kot 60 odstotkov samozaposlenih filmskih ustvarjalcev, ki imajo status samostojnega podjetnika ali samozaposlenega v kulturi, ne bo upravičenih do kriznega nadomestila na podlagi ukrepov, ki jih je za samozaposlene sprejela vlada, zato SFC predlaga, da vlada ponovno prouči tudi ta del samozaposlenih in jih vključi v zakon za odpravo posledic korona virusa.

7. ZVIŠANJE SREDSTEV ZA DENARNA POVRAČILA NA 3 MILIJONE EUR LETNO

Države po svetu pravkar sproščajo veliko količino dodatnih finančnih sredstev za svoje filmske in avdio vizualne industrije, posledica katerih bo povečanje snemalnih dni v prihodnjih letih. Snemanja filmskih in avdio vizualnih vsebin po Evropi se bodo po koncu pandemije torej ponovno pričela z velikim zagonom.

Z bistvenim povečanjem sredstev za denarna povračila v proračunu (z 1 milijona EUR na 3 milijone EUR letno v naslednjih 3 letih – oz. najmanj za čas, za kolikor so zastavljeni ukrepi drugih držav), se bo del povečanega obsega avdio vizualne produkcije in post-produkcije lahko izvajal tudi v Sloveniji in tako omogočil delo slovenskim filmskim delavcem, producentom in igralcem, pa tudi slovenskim ponudnikom turističnih in vseh drugih podpornih storitev, ki bodo po epidemiji med najbolj prizadetimi. Ta sredstva bodo v celoti ostala v Sloveniji in lahko pomenijo pomemben zagon za lokalno gospodarstvo.

Predlagamo, da ukrep prevzame Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, sredstva, ki so za ta namen rezervirana na Ministrstvu za kulturo, pa naj se namenijo večinsko slovenskim filmskim projektom. Poleg tega predlagamo, da se višina denarnih povračil poveča na 30 odstotkov porabljenih sredstev v lokalnem okolju, saj bomo le tako lahko konkurenčni drugim evropskim državam.