Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ)

31. marec 2020
Trajanje ukrepa: za čas veljavnosti zakona, najkasneje do 1. julija 2020.

V Uradnem listu RS 36/20 z dne 28. 03. 2020, je bil objavljen Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ), ki je stopil v veljavo naslednji dan po objavi.

Zakon je dostopen na naslednji povezavi.

S tem zakonom se vzpostavljajo začasni ukrepi, ki pomenijo odstop od sicer uveljavljenih pravil Zakona o splošnem upravnem postopku. Ukrepi sledijo temeljnemu cilju zmanjševanja možnosti širjenja virusa zaradi izvajanja procesnih dejanj na strani strank in na strani organov, pomembno pa je, da se z zakonom varujejo pravni položaji strank, ki bi morale izpolniti neko odrejeno obveznost.

V nadaljevanju povzemamo bistvene ukrepe, ki jih ZZUSUDJZ uvaja in jih je potrebno pri postopkih Slovenskega filmskega centra, javne agencije RS upoštevati:

TEK ROKOV za stranke:

 • Roki ne tečejo, kar pomeni, da vsi, ki so bili pozvani k odpravi kakršnihkoli pomanjkljivosti ali prilaganju dokazov, niso dolžni obveznosti izpolniti v roku, ki je zapisan v dokumentu, in to ne bo vplivalo na njihov pravni položaj.
 • Zaradi prekinitve teka roka bodo obveznost lahko izpolnili po prenehanju ukrepov, na naslednje načine:
 • vsi, ki so bili pozvani k odpravi kakršnihkoli pomanjkljivosti ali prilaganju dokazov, lahko po prenehanju ukrepov izkoristili preostanek časa, ki v času prekinitev ni tekel;
 • če bi se izkazalo, da je ta prekratek, bodo lahko zaprosili za podaljšanje roka, kjer bo organ nedvomno upošteval posebne okoliščine, zaradi katerih je prišlo do prekinitve teka roka;
 • stranke smejo izpolniti morebitne obveznosti v času prekinitve, kolikor to lahko storijo, ter za to ni ovir, če na primer organu po elektronski poti in po pošti lahko pošljejo podatke ali listine, ki jih potrebuje za izvedbo postopka.
 • Če bi se rok za uveljavitev materialne pravice iz odločbe (na primer: podaljšanje predložitve prilagojenega finančnega in terminskega načrta za sklenitev pogodbe; pošiljanje vloge za prijavo na razpis itd.) iztekel v času trajanja posebnih ukrepov, bodo pravico vlagatelji uveljavljali v 8 dneh po prenehanju ukrepov, do takrat pa se jim morebitna obstoječa pravica po zakonu podaljša.

TEK ROKOV za upravni organ:

 • prekinja se tek procesnih (instrukcijskih) rokov za opravljanje posameznih procesnih dejanj in izdajo upravnih aktov na strani organov;
 • prekinitev tega roka pomeni, da v času prekinitve rok ne teče, po prenehanju ukrepa, pa bo organ odločbo izdal v času, ki mu je preostal oziroma takoj, ko bo mogoče, ker bodo izpolnjeni pogoji za zakonito odločitev;
 • roki za uveljavitev materialnih pravic v upravnih zadevah, ki se iztečejo v času izvajanja ukrepov po zakonu, se s tem zakonom podaljšajo tako, da se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov v skladu z 2. členom tega zakona (1. 7. 2020 oziroma do prenehanja razlogov za te ukrepe, kar vlada ugotovi s sklepom, ki se ga objavi v Uradnem listu RS).
 • Primer 1: če se javni razpis zaključi 15. 5. 2020 in ukrepi trajajo do 1. 7. 2020, se javni razpis zaključi osmi dan od zakonsko določenega dneva prenehanja ukrepov, to je 9. 7. 2020.
 • Primer 2: če se javni razpis zaključi 15. 5. 2020 in če vlada s sklepom ugotovi, da prenehajo ukrepi 1. 6. 2020, se javni razpis zaključi osmi dan od dneva prenehanja ukrepov, to je 9. 6. 2020;
 • v času trajanja ukrepov se ne izdaja odločb oziroma sklepov ter drugih dokumentov od katerih vročitve začne teči rok, tako na sedežu SFC kot tudi preko pošte.
 • Če bi do vročitve odločb oziroma sklepov prišlo, ker je bila pošiljka poslana pred uveljavitvijo zakona, a ni bila vročena, se po zakonu šteje, da roki začnejo teči po prenehanju posebnih ukrepov.

UKREPI V ZVEZI S POSLOVANJEM

 • v upravnih zadevah se ne omogoča vlaganje pisnih in ustnih vlog ter dajanje ustnih izjav pri organu;
 • osebno vročanje se ne bo izvajalo (preko pošte);
 • vročanje v prostorih organa se ne opravlja, razen v nujnih primerih, če je takšna vročitev predpisana z zakonom;
 • pisne vloge (npr. prijava na razpis) se lahko vlagajo po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način. To se ugotavlja z identifikacijsko številko prijavitelja (davčna, matična);v upravni zadevah se ustne obravnave in druga procesna dejanja, kjer so uradna oseba, stranka ali drug udeleženec lahko v neposrednem stiku, ne izvajajo, razen v nujnih zadevah;
 • nujne zadeve zakon opredeli kot zadeve oziroma postopke, pri katerih je od odločitve v zadevi odvisno zavarovanje življenja in zdravja ljudi, javni red in mir, javna varnost, premoženje večje vrednosti, preživljanje oseb ali drugi nujni ukrepi za izvajanje oblasti za doseg namena, ki ga zasleduje zakon;
 • Interventni zakon prekinja tek rokov za izdajo odločb. Organi tudi v času posebnih ukrepov poslujejo, vendar v omejenem obsegu. Ker se rok za izdajo odločb prekine do prenehanja posebnih ukrepov, bo tekel dalje po njihovem izteku. V interesu organov je, da čimprej izdajo zakonito odločbo, zato bodo to storili takoj, ko bo mogoče. Če bodo razpolagali z vsemi dokazili, je odločba lahko vročena takoj po prenehanju ukrepov, sicer pa se bo čas izdaje podaljšal za čas trajanja posebnih ukrepov.

Na podlagi ZZUSUDJZ se tako podaljšujejo roki prijave na naslednje JAVNE RAZPISE, ki se jim rok prijave zaključi v času veljavnosti ZZUSUDJZ – POMEMBNO!

Javni razpis za sofinanciranje realizacije avdiovizualnih projektov – 2020

Javni razpis za sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji – 2020

Javni razpis za sofinanciranje projektov organizirane filmske stroke v Republiki Sloveniji – 2020

Javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih kratkometražnih filmskih projektov – 2020

Roki prijave se podaljšujejo v skladu ZZUSUDJZ najkasneje osmi dan od dneva prenehanja ukrepov oziroma do prenehanja razlogov za te ukrepe. Glede na datum prenehanja ukrepov ZZUSUDJZ bo Slovenski filmski center, javna agencija RS sporočila morebitno spremembo roka prijave na razpis.

V času veljavnosti ZZUSUDJZ omogočamo ELEKTRONSKO ODDAJO VLOG NA OBJAVLJENE JAVNE RAZPISE – POMEMBNO!

V času veljavnosti ZZUSUDJZ se vlogo oddaja na naslednji način:

 • elektronsko oddana vloga naj bo obvezno poslana v enem elektronskem sporočilu oziroma v enem paketu! Zaželeno je, da se vloga odda v enem pdf dokumentu;
 • elektronsko oddano vlogo pošljite na elektronski naslov skrbnika posameznega javnega razpisa (naveden v besedilu razpisa) in na info@sfc.si;
 • po prekinitvi izrednih razmer vas lahko za elektronsko oddane vlogo pozovemo k oddaji vloge v fizični (tiskani) obliki.

Za vse informacije v zvezi z zapisanim kontaktirajte Martina Steblovnika na martin.steblovnik@sfc.si.