Obvestilo prijaviteljem o reformi delovanja sklada Sveta Evrope

14. november 2019
Upravni odbor Eurimagesa je na svoji zadnji oktobrski seji 21. 10. 2019 sprejel sklepe, ki spreminjajo način delovanja sklada v večini programov sofinanciranja. Posredujemo vam prvo informacijo o že sprejetih spremembah.

Podpora koprodukcijskim projektom:

  • plačilo sredstev podpore so bo po 1. januarju 2021 izvedlo v dveh namesto dosedanjih treh tranšah (70% - 30%),
  • podpora koprodukcijskim projektom, ki je nižja od 150.000 € bo od 1 januarja 2021 subvencija in ne več investicija oziroma mehki kredit,
  • nadzor nad realizacijo projekta in izvrševanjem določil pogodbe bo podvržen pregledu z namenom poenostavitve postopkov in administracije,
  • o natančnih metodah uveljavljanja sprememb bomo poslali obvestilo v drugi polovici naslednjega leta.

Program podpore distribucijskim projektom se z marcem 2020 ukinja in se prenovi. Nova shema bo odprta za vse države članice in ne samo za države, ki niso upravičene do podpore programov Kreativne Evrope- Media, torej po novem tudi za distribucijo v Sloveniji. Shema bo del podpore koprodukcijskim projektom, ki so predhodno dobili podporo Eurimagesa in bo selektivna.

Nagrada za »lab pojekte« se s 1. januarjem ukinja. Zagon nove sheme bo odvisen od rezultatov zunanje revizije glede relevantnosti in modalitet sheme za podporo nekonvencionalnim filmskim projektom.

Nagrada za razvoj ko-produkcijskih projektov:

  • se v sedanji obliki ukine po 1. januarju 2021,
  • v letu 2020 bo razpisan poziv za izbor avdiovizualnih mednarodnih prireditev (festivali, sejmi ipd.), ki jim bo Eurimages zagotovil sredstva za podelitev nagrade za razvoj koprodukcijskih projektov,
  • število izbranih prireditev bo zmanjšano na približno 6,
  • izbrani prireditelji bodo sklenili pogodbo z omejenim mandatom sofinanciranja z najverjetneje 3 letnim pogodbenim rokom,
  • -poziv za prireditelje se bo po poteku razpisnega obdobja sofinanciranja (3 let) redno obnavljal,
  • -natančna pravila razpisnih postopkov in evalvacije projektov se bodo objavila v letu 2020.

Podpora za kinematografsko prikazovanje koprodukcijskih projektov bo postala avtomatična z začetkom leta 2021. Kriteriji za pridobitev podpore bodo nespremenjeni.

Jelka Stergel, predstavnica Slovenije v upravnem odboru