Poziv strokovni javnosti

03. januar 2022
Rok prijave: najkasneje do 31. 01. 2022

Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije (v nadaljevanju: SFC) poziva strokovno javnost in posameznike, s strokovnimi referencami, da predlagajo kandidate oziroma se prijavijo za člane naslednjih strokovno programskih komisij (v nadaljevanju: SPK):

  • za oblikovanje programov razvoja in realizacije igranih filmskih projektov;
  • za oblikovanje programov razvoja in realizacije dokumentarnih filmskih projektov;
  • za oblikovanje programov razvoja in realizacije animiranih filmskih projektov;
  • za oblikovanje programov komplementarnih dejavnosti (promocija, razvoj občinstev, festivali, izobraževanja v tujini, kulturno filmska vzgoja, stroka, …);
  • za oblikovanje programov manjšinskih koprodukcij in spodbujanja vlaganj v avdiovizualno produkcijo.

SPK so posvetovalna telesa direktorja, ki dajejo mnenja in ocene k predlogom projektov s področja filmske in avdiovizualne dejavnosti v postopkih razdeljevanja javnih sredstev, predlagajo ukrepe kulturne politike in druge razvojne ukrepe na področju filmske in avdiovizualne dejavnosti v Republiki Sloveniji ter opravljajo druge naloge, predvsem pripravo strokovnih podlag in strokovnih mnenj o zadevah s področja delovanja agencije.

SPK praviloma štejejo tri člane, ki so imenovani izmed uglednih strokovnjakov s področja filmske in avdiovizualne dejavnosti.

Člani oziroma članice SPK ne morejo biti člani sveta, direktor ali zaposleni v SFC in ne smejo sodelovati pri odločanju o zadevah, s katerimi so osebno, poslovno ali kakor koli drugače interesno povezani.

Predlog za člana strokovno programske komisije mora vsebovati:
-ime in priimek kandidata;
-naslov kandidata;
-naziv in sedež predlagatelja;
-naziv komisije za katero se predlaga kandidata;
-utemeljitev predloga;
-pisno soglasje kandidata k kandidaturi.

Prijava posameznika mora vsebovati:
-ime in priimek kandidata;
-naslov kandidata;
-kontakt kandidata;
-naziv komisije za katero kandidira;
-reference kandidata;
-motivacijsko pismo.

Predloge oziroma prijave za člane strokovno programskih komisij pošljite na elektronski naslov info@sfc.si ali po pošti na naslov Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, najkasneje do 31. 01. 2022.