Javno povabilo k oddaji predlogov za prejemnika nagrade Metoda Badjure

19. maj 2021
Rok za oddajo predlogov: 9. julij 2021

Nagrada za življenjsko delo na področju filmske ustvarjalnosti - nagrada Metoda Badjure (v nadaljevanju: nagrada Metoda Badjure) je najvišja častna nagrada Republike Slovenije, ki jo Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije (v nadaljevanju: SFC) enkrat letno, predvidoma na vsakoletnem Festivalu slovenskega filma (v nadaljevanju: Festival) v okviru sodelovanja s strokovnimi združenji avtorjev in neodvisnih producentov, podeli za življenjsko delo, zasluge ter prispevek na področju filmske ustvarjalnosti izbranemu slovenskemu filmskemu ustvarjalcu, državljanu Republike Slovenije. Posameznik jo lahko prejme le enkrat. Prejemnika nagrade Metoda Badjure na podlagi javnega povabila k oddaji predlogov izbere petčlanska strokovna komisija.

Za prejemnika nagrade Metoda Badjure je lahko predlagan vsak, ki je najmanj 30 let ustvarjal oziroma deloval na področju filmske ustvarjalnosti v Republiki Sloveniji, in ki je s svojo ustvarjalnostjo oziroma dejavnostjo bistveno prispeval k razvoju in prepoznavnosti slovenske filmske kulture ter umetnosti. Za nagrado Metoda Badjure ne more biti predlagan posameznik, ki je član strokovne komisije za izbor nagrajenca.

Predloge za prejemnika nagrade Metoda Badjure lahko poda posameznik, stanovsko društvo ali širša strokovna javnost. Predlog mora vsebovati:
- navedbo kandidata,
- podpisano izjavo kandidata, da s predlogom soglaša,
- življenjepis in reference (filmografija/bibliografija in morebitna priporočila) kandidata,
- pisno utemeljitev predloga ter
- navedbo predlagatelja.

Prispele predloge bo v prisotnosti pristojnega uslužbenca SFC odprla strokovna komisija. V primeru, da prispeli predlog ne bo popoln, bo SFC nemudoma pozval predlagatelja k dopolnitvi predloga. Če ta predloga v roku petih dni od vročitve poziva na dopolnitev predloga ne bo dopolnil, bo predlog zavržen kot nepopoln. Prav tako bo zavržen prepozno vložen predlog ali predlog, ki ga bo podal neupravičen predlagatelj.

Rok za oddajo predlogov: 9. 07. 2021.

Predloge za prejemnika nagrade morajo predlagatelji s pripisom »Ne odpiraj - Badjurov nagrajenec 2021« posredovati Slovenskemu filmskemu centru, javni agenciji Republike Slovenije, Miklošičeva c. 38/V, 1000 Ljubljana. Predlogi bodo upoštevani kot pravočasni, če bodo do zadnjega dne roka oddani priporočeno na pošti ali osebno v tajništvu SFC do 15. ure ali po elektronski pošti na naslov info@sfc.si dne 9. 7. 2021 do 15.ure.

Izbrani nagrajenec in predlagatelji bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku osmih dni po končanem postopku izbire.

Nagrada Metoda Badjure bo podeljena na 24. Festivalu slovenskega filma.

Priloge