Poziv strokovni javnosti

13. september 2019
Rok: najkasneje do 30. septembra 2019.

Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije (v nadaljevanju: SFC) poziva strokovno javnost in posameznike, s strokovnimi referencami, da predlagajo kandidate oziroma se prijavijo za člane naslednjih strokovno programskih komisij:

- Komisija za projekte in programe kulturne vzgoje, študijske filme in študijska televizijska dela ter druga izobraževanja.

- Komisija za oblikovanje programov razvoja projektov in razvoja scenarije.

- Komisija za oblikovanje programov za oblikovanje programov realizacije projektov.

Strokovno programske komisije so posvetovalna telesa direktorja, ki dajejo mnenja in ocene k predlogom projektov s področja filmske in avdiovizualne dejavnosti v postopkih razdeljevanja javnih sredstev, predlagajo ukrepe kulturne politike in druge razvojne ukrepe na področju filmske in avdiovizualne dejavnosti v Republiki Sloveniji ter opravljajo druge naloge, predvsem pripravo strokovnih podlag in strokovnih mnenj o zadevah s področja delovanja agencije.

Strokovno programske komisije agencije praviloma štejejo tri člane, ki so imenovani izmed uglednih strokovnjakov s področja filmske in avdiovizualne dejavnosti.

Člani oziroma članice strokovno programskih komisij agencije ne morejo biti člani sveta, direktor ali zaposleni v agenciji in ne smejo sodelovati pri odločanju o zadevah, s katerimi so osebno, poslovno ali kakor koli drugače interesno povezani.

Predlog za člana strokovno programske komisije mora vsebovati:
-ime in priimek kandidata;
-naslov kandidata;
-naziv in sedež predlagatelja;
-naziv komisije za katero se predlaga kandidata;
-utemeljitev predloga;
-pisno soglasje kandidata k kandidaturi.

Prijava posameznika mora vsebovati:
-ime in priimek kandidata;
-naslov kandidata;
-naziv komisije za katero kandidira;
-reference kandidata;
-motivacijsko pismo.

Predloge oziroma prijave za člane strokovno programskih komisij pošljite na elektronski naslov info@sfc.si ali po pošti na naslov Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, najkasneje do 30. 09. 2019.