Poziv strokovni javnosti

11. januar 2019
Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije poziva strokovno javnost in posameznike s strokovnimi referencami, da predlagajo kandidate oziroma se prijavijo za člane strokovno programskih komisij za leto 2019. Rok: 31. januar 2019

Številka: 013-1/2019-1
Datum: 10.1.2019

ZADEVA: POZIV STROKOVNI JAVNOSTI

Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije (v nadaljevanju: SFC) poziva strokovno javnost in posameznike, s strokovnimi referencami, da predlagajo kandidate oziroma se prijavijo za člane naslednjih strokovno programskih komisij za leto 2019:

Komisija za oblikovanje
programov realizacije filmskih projektov
Komisija za oblikovanje programov avdiovizualnih projektov
Komisija za promocijo, distribucijo, filmske festivale, projekte filmske stroke ter digitalizacijo kinematografskega predvajanja

Strokovno programske komisije SFC so posvetovalna telesa direktorja, ki dajejo mnenja in ocene k predlogom projektov s področja filmske in avdiovizualne dejavnosti v postopkih razdeljevanja javnih sredstev, predlagajo ukrepe kulturne politike in druge razvojne ukrepe na področju filmske in avdiovizualne dejavnosti v Republiki Sloveniji ter opravljajo druge naloge, predvsem pripravo strokovnih podlag in strokovnih mnenj o zadevah s področja delovanja agencije.

Strokovno programske komisije SFC praviloma štejejo tri člane, ki so imenovani izmed uglednih strokovnjakov s področja filmske in avdiovizualne dejavnosti.

Člani oziroma članice strokovno programskih komisij agencije ne morejo biti člani sveta, direktor ali zaposleni v agenciji in ne smejo sodelovati pri odločanju o zadevah, s katerimi so osebno, poslovno ali kakor koli drugače interesno povezani.

Predlog za člana strokovno programske komisije mora vsebovati:
-ime in priimek kandidata;
-naslov kandidata;
-naziv in sedež predlagatelja;
-naziv komisije za katero se predlaga kandidata;
-utemeljitev predloga;
-pisno soglasje kandidata k kandidaturi.

Prijava posameznika mora vsebovati:
-ime in priimek kandidata;
-naslov kandidata;
-naziv komisije za katero kandidira;
-reference kandidata;
-motivacijsko pismo.

Predloge oziroma prijave za člane strokovno programskih komisij pošljite na elektronski naslov info@sfc.si ali po pošti na naslov Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, najkasneje do 31. 01. 2019.